เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน 16 ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เปิดรับบริการให้กับประชาชนตามซุ้มต่าง ๆ อาทิเช่น รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์, บริการเสริมสวย ตัดผม ซอยผม , บริการด้านสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าสมาคมตงฮั้วฮ่วยก๊วง (สมาคมจีน)