เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม เสริมสวย โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี ช่างแต่งผม เสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีนายประภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และนางศิริวรรณ ลิมปรังษี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเสริมสวยหรือแต่งผม พ.ศ. 2543 และการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายในสถานประกอบการ มีน.ส.ทัศนีย์ สิรินพมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อันตรายจากสารเคมีในการประกอบอาชีพแต่งผม เสริมสวย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี