เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี