#รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) วันทื่ 26 กรกฏาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นายยุทธศาสตร์ พันธุ์เขียน นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวอาภาวดี ไทยเจียม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายสมเกียรติ ยุพาพิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ว่าที่ร้อยตรีนพดล บุตรพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าให้ข้อมูลการประเมิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี