เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อ "ทำอย่างไรผู้สูงวัย ห่างไกล โรคกระดูกและข้อเสื่อม" จัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่่ยวกับโรคข้อและกระดูก และ นางสุรีย์ สารวรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการออกกำลังกายผู้สูงอายุ เต้นแอโรบิคพิชิตโรค ได้มีชุมชนวัดไชนาวาสและชมรมเต้นบาสโลบเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แสดงการเต้นประกอบเพลง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี