เมื่่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นายประภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี