เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตัวแทนชุมชน 16 ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และได้รับเกีรติจาก สส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เปิดรับบริการให้กับประชาชนตามซุ้มต่าง ๆ อาทิเช่น รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ววยเอดส์, บริการเสริมสวย ตัดผม ซอยผม , บริการด้านสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัดประตูสาร