เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2562 เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..... และเรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ. ...... ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี