เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและเสนอปัญหาในแต่ละชุมชนให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี