เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล "สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทำขนมไดฟูกุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ และมีวิทยากรจากมหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำขนมไดฟูกุ ณ ลานจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี