เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีข้าราชการครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ในแต่ละจังหวัดมาเข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์กรท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ และประเมินพร้อมสรุปรายงานผลการประเมิน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมคุ้มสุพรรณ