เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นำคณะสมาชิกชมรม สสช. ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 โดยวันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เป็นสถานที่แรกของการศึกษาดูงานครั้งนี้