1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ หลักการ ขั้นตอน และวิธีดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมี นายกานต์ เจิมพวงผล นิติกรปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี