1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ ตัวแทนชุมชน 16 ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เปิดรับบริการให้กับประชาชนตามซุ้มต่าง ๆ อาทิเช่น รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์, บริการเสริมสวย ตัดผม ซอยผม , บริการด้านสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี