เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดอบรมผู้ประกอบการตลาดวัดไชนาวาส ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธนาชัย ทวีเกษม ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความรู้บรรยายเรื่องการพัฒนาตลาดโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าในตลาด เพื่อการพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ และ นายประภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลตลาดสด ตามกระทรวงสาธารณสุข การจัดสุขลักษณะของตลาด การจัดระเบียบแผงผู้ค้าและข้อบังคับในตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี