เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562 เวลา 10 : 00 น. คณะนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่" (ทุนวิจัย สกว.) ลงสำรวจพื้นที่และร่วมหารือกับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กับฝ่ายบริหารและนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี