เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร "การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเอง" โดยมี ดร.กรพินทุ์ ปานวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ พ.ท.ดร.นพ.สุนทร อุ้ยศรีคูณ อายุรแพทย์ จากโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำวิธีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเอง โดยจัดการอบรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดระยอง