วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 /2562 ประจำปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่