เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยจะไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 มีนายภาคภูมิ มะลิวัลย์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุมชนที่พึงรู้และพึงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี