เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายของผู้อบรมได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้ง 4 แห่ง โดยจะอบรมนักเรียนดังกล่าวในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี และจะพานักเรียนดังกล่าวไปอบรมต่อ ณ วัดถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มี ร.ต.พิเชษฐ เชื้อเกตุ ผู้ตรวจการทางอากาศ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ , จ.ส.อ.วสันต์ ธรรมสิทธิ์ รองผู้บังคับหมวด กองพันนักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายพงศพัศ สุดสุภาพ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม สามจังหวัดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาเสพติดและโทษพิษภัย ประเภทสารเสพติด และสารระเหย ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี