วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยมีนายสุวิทย์ ปานะชา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี