เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน พิธีลงนามเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมชนวัดไทรย์ โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมกับชุมชนวัดไทรย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชนวัดไทรย์เข้าร่วมโครงการและรับแจกถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน ณ ศาลาการเปรียญวัดไทรย์