เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร เครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีนายกานต์ เจิมพวงผล นิติกรศูนย์อนามัยที่ 4 จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กฎหมายการสาธารณสุขกับสถานจำหน่ายอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี