เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อขอมติในที่ประชุมเห็นชอบถึงเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และการเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-565) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี