เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยมีสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน (สสช.) เข้าร่วมอบรม นายสุรินทร์ มณีอินทร์ ข้าราชการบำนาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี