เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายผู้อบรมได้แก่ แม่และเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้ารับการอบรม โดยมี นายนคร บุญแก้ว นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์ กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี