เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อขอมติให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ อนุมัติโครงการต่าง ๆ ของชุมชนที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี