เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุม ครั้งนี้