เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เข้ารับการอบรมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง กินอย่างไรห่างไกลโรค โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นางทรงศรี พลเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กินอย่างไรสุขภาพดี โภชนบัญญัติ ธงโภชนาการ ฉลากโภชนาการ และเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี