เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี