เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล "สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การทำขนมจีนน้ำยา 4 ภาค โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ และมีวิทยากรจากมหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำขนมจีนน้ำยา 4ภาคนี้ด้วยณลานจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี