เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพร้อมภาพถ่าย เพื่อประกอบการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุร