เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก (กิจกรรม กินดี มีสุข เด็กไทยฉลาดแข็งแรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายผู้ที่เข้ารับการอบรมคือ หญิงวัยเจริญพันธ์ุ หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี น.ส.ภัทรภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ , โภชนาการของผู้หญิงตั้งครรภ์และสารอาหารแก่ทารกในครรภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี