เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ภายใต้ชื่อ "สุพรรณบุรีวิชาการ 62 " ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโลกยุค 4.0 " ได้มีสภาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองสุพรรรบุรีเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมีตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 111 แห่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี