เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผู้เสนอโครงการจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เสนอโครงการขอเงินงบประมาณจากกองทุนฯ จัดทำโครงการต่าง ๆ และเสนอโครงการในที่ประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี