เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการ "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวรา" Walk Street Center & Street Food ภายใต้โครงการถนนพหุวัฒนธรรมพัฒนา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือ,แก้ไขปัญหาและร่วมการกำหนดวันเวลารวมทั้งรูปแบบของงาน/โครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตัวแทนของสมาคมแผงลอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และตัวแทนแม่ค้าจากถนนขุนไกรไนท์ฟู๊ด มาร่วมเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี