เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนชุมชนเณรแก้ว เสนอขอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประโยชน์ต่อส่วนรวมและขอประชามติจากประชาชนในชุมชนเณรแก้ว เพื่อนำโครงการดังกล่าวที่ประชาชนต้องการเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนเณรแก้ว