เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมสมาชิกชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันและเส้นทางในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพครั้งที่ 72 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และ ครั้งที่ 73 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี