เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 นี้ และร่วมปรึกษาหารือแก้ปัญหาของงานในแต่ละฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี