วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อติดตามและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เทศบาลเมืองสรรณบุรีมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี