เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี