เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะมาต้อนรับและแสดงการเต้นบาสโลบอะเมซิ่งสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี