เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ภายใต้ชื่อ "ประตูสารวิชาการ" มีการแสดงของเด็กนักเรียน การมอบประกาศนียบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ได้เข้ารับการแข่งขันและได้รับรางวัล จากสถานที่ต่าง ๆ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน และได้รับเกียรติจากนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียนตามซุ้มต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร