เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน โดยมีสมาชิกของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและตัวแทนของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ สุขขำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี