เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่่ 59 โดยมี นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มาให้ความรู้บรรยาย
เรื่อง การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี