วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้รับเกียรติจาก นายรัฐกรณ์ ทองงาม ตุลาการศาลปกครองกลาง มาเป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี