เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ ถามปัญหาและข้อเสนอของแต่ละกอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี