เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ผู้่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้นำคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คนมาเพือศึกษาดูงานและเยี่ยมชมในด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง