วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จ.ตรัง มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมพร น้ำนวล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บรรบาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี