เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการ และวางแนวนโยบาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี